آموزش ریاضی آز راه دور

تستی خوارزمی راهنمایی

http://s1.picofile.com/noor2826/Kharazmi.pdf.html

+ سیدجلال حیدری ; ۳:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢۳
comment نظرات ()

بخش پذیری

 

برای تقسیم بر بیشتر  اعداد طبیعی قاعده هایی وجود دارد. حتی برای برخی از اعداد بیشتر از سه قاعده به دست آمده است که می توان به کمک آن ها بخش پذیری اعداد را بررسی کرد و باقی مانده ه تقسیم آن ها را نیز تعیین نمود. البته در برخی موارد انجام عمل تقسیم، راحت تر از کاربرد قاعده به نظر می رسد. این به مقسوم و مقسوم علیه بستگی دارد. قاعده تقسیم بر اعداد طبیعی از 1 تا ۱۵ در زیر آورده شده است.

 

قاعده تقسیم بر 1 :  

 

همه ی اعداد بر یک بخش پذیر هستند.

 

قاعده تقسیم بر 2 :

عددی بر 2 بخش پذیر است که رقم یکانش بر 2 بخش پذیر باشد. باقی مانده تقسیم هرعدد بر 2 باقی مانده تقسیم رقم یکان عدد بر 2 است.

مثال- همه ی اعداد زوج بر 2 بخش پذیر هستند.

 

قاعده تقسیم بر 3 :

عددی بر 3 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذیر باشد. باقی مانده ی تقسیم عدد بر 3 همان باقی مانده تقسیم مجموع ارقام آن عدد بر 3 است.

مثال- مجموع رقم های عدد 7۵12 برابر 1۵ است و 1۵ بر 3 بخش پذیر می باشد، بنابراین عدد7۵12 بر 3 بخش پذیر است.

 

قاعده تقسیم بر 4 :

الف) عددی بر 4 قابل قسمت است که دو رقم سمت راست آن بر4 قابل قسمت باشد. باقی مانده تقسیم هر عدد بر 4 مساوی باقی مانده تقسیم دو رقم سمت راست آن عدد بر4 .

مثال- عدد ۵248 بر 4 بخش پذیر است. زیرا 48 بر 4 بخش پذیر است.

ب)عددی بر4 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی 2 برابر رقم دهگان آن بر 4 بخش پذیر باشد.

مثال- عدد 1۵68 بر 4 بخش پذیر است. زیرا 20 = 8 + 6 * 2 و 20 بر 4 بخش پذیر می باشد.

 

قاعده تقسیم بر 5 : 

عددی بر۵بخش پذیر است که رقم یکانش بر۵ بخش پذیر باشد. باقی مانده تقسیم هرعدد بر۵ باقی مانده تقسیم رقم یکان عدد بر ۵ است.

مثال- اعداد ۶۵،  240 و 800  بر۵ بخش پذیر هستند.

 

قاعده تقسیم بر 6 :

عددی بر 6 بخش پذیر است که  بر2 و3 بخش پذیر باشد. ( 3 * 2 = 6)

مثال- عدد 132 هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیراست. پس بر6 نیز بخش پذیر است.

 

قاعده تقسیم بر 7 :

عددی بر 7 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر7 بخش پذیر باشد.(در صورت لزوم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.)

مثال- عدد ۵194 بر 7 بخش پذیر است. زیرا:         

( 8 = 2 * 4)                            5194

                                                                         ( 2= 2 *1)              511  = 8 - 519

                                                                                             49 = 2- 51

49 مضربی از 7 است. بنابراین۵۱۹۴ بر 7 بخش پذیر است.

 

قاعده تقسیم بر 8 :

الف) عددی بر8  قابل قسمت است که سه رقم سمت راست آن بر 8 قابل قسمت باشد.

مثال- اعداد 4۵000 و706۵6 بر 8 بخش پذیرهستند. زیرا سه رقم سمت راست آن ها یعنی صفر و6۵6 بر 8 بخش پذیرهستند.

ب) عددی بر8 بخش پذیر است که 2 برابررقم دهگان به اضافه ی 4 برابر رقم صدگان آن بر 8 بخش پذیر باشد.

مثال- عدد 6۵321 بر 8 بخش پذیر است. زیرا 16 = 2 * 2 + 3 * 4 و 16 بر 8 بخش پذیر می باشد.

                

 

قاعده تقسیم بر 9 :

عددی بر 9 بخش پذیراست که مجموع ارقامش بر9 بخش پذیر باشد. باقی مانده تقسیم عدد بر9 همان باقی مانده تقسیم مجموع ارقام آن عدد بر9 است.

مثال- عدد ۵148 بر 9 بخش پذیراست. زیرا مجموع رقم های آن یعنی 18 بر 9 بخش پذیر است.

 

قاعده تقسیم بر 10 :

 عددی بر 10 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.

مثال- اعداد 70  ، 1200 و  810  بر 10 بخش پذیر هستند.

 

قاعده تقسیم بر 11 :

عددی بر 11 بخش پذیر است که اگر ارقام آن را یکی در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم عدد حاصل بر 11 بخش پذیر باشد.

مثال-عدد ۵240312 بر 11 بخش پذیر است زیرا:

14 = 2 + 3 + 4 + 5

3 = 1 + 0 + 2

11 = 3 - 14

 

قاعده تقسیم بر 12 :

عددی بر 12 بخش پذیر است که بر 3 و 4 بخش پذیر باشد.

مثال- اعداد 72 و  120  و 480 بر 12 بخش پذیر هستند.

 

قاعده تقسیم بر 13 :

عددی بر 13 بخش پذیر است که اگر 4 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 13 بخش پذیرباشد. (در صورت لزوم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.)

مثال- عدد 247 بر 13 بخش پذیر است. زیرا:

         ( 28 = 7 * 4)                             247

( 8 = 2 * 4)               52 = 28 + 24

13 = 8 + 5

 

قاعده تقسیم بر 14 :

عددی بر 14 بخش پذیر است که   بر 2 و 7 بخش پذیر باشد. ( 7 * 2 =  14)

مثال- عدد 3۵42 هم بر 2 وهم بر7 بخش پذیر است. پس بر 14 نیز بخش پذیر است.

 

قاعده تقسیم بر 15 :

عددی بر 1۵ بخش پذیر است که بر 3 و 5 بخش پذیر باشد. ( ۵ * 3 = 1۵)

مثال- عدد 43۵0 هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر است. پس بر 43۵0 نیز بخش پذیر است.

+ سیدجلال حیدری ; ٩:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
comment نظرات ()

ریاضی 6/11/88

1-  عددی را 9 برابر کردیم سپس با یک جمع کردم کوچکترین عدد چهار رقمی بدست آمد آن عدد کدام است . ؟

 

 

 

2-  رضا برای خرید 4 خودکار 160 تومان پرداخت و 80 تومان بدهکار شد قیمت هر خودکار چند ریال است . ؟

 

 

 

3-  پول مهدی 320 تومان است که 5 تومان از سه برابر پول خواهرش کمتر است پول این دو نفر چقدر است . ؟

 

 

 

4-  قیمت 3 مداد 41 تومان است قیمت 18 مداد از همان جنس چند تومان است . ؟

 

 

 

5-  دوچرخه سواری  در ساعت اول 23 کیلم متر در ساعت دوم 28 کیلومتر در ساعت سوم 27 کیلومتر راه پیموده است میانگین سرعت او چقدر است . ؟

 

 

 

6-  چهار برابر عددی را با خودش جمع کردیم حاصل 1990 شد نصف این عدد کدام است . ؟

 

 

 

 

7-  مقسوم تقسیمی که خارج قسمت و مقسوم علیه آن به ترتیب 7 و 8 است چند است . ؟

 

 

 

 

8-  مجموع 5 عدد زوج متوالی 110 می باشد عدد بزرگتر کدام است . ؟

 

 

 

9-  یک کامیون بدون بار 4700 کیلو گرم است این کامیون 90 کیسه ی 30 کیلو گرمی شکر حمل می کند وزن این کامیون با بار چند کیلو گرم است . ؟

 

 

 

 

10-                    کوچکترین عدد شش رقمی که طبقه هزار آن 243 و بقیه رقمهایش تکراری نباشد بنویسید . ؟

 

 

 

 

11-                    علی 15 سال دارد و برادرش از دو برابر سن او 4 سال بیشتر دارد برادر علی چند سال دارد . ؟

 

12-                    متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه ی ضلعهای متوالی آن 3 سانتیمتر باشد نام این متوازی الاضلاع چیست . ؟

 

 

 

 

13-                    دو تفاوت و دو شباهت لوزی و مربع را بنویسید . ؟

 

 

 

 

14-                    جلال 3072 تومان داشت از بازار 75 دفترچه چهل برگ خرید دانه ای 40 تومان او با بقیه پولش چند دانه ی آدامس 9 تومانی می تواند بخرد

 

 

 

 

15-                    مجموع پول سه نفر 7500 تومان است اولی 2150 تومان پول دارد پول او 1105 تومان کمتر از دومی است دومی و سومی هر یک چند تومان دارند . ؟

 

 

 

 

16-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه هر قطر آن4 و 6سانتیمتر بوده و قطرهایش بر هم عمود باشد نام دیگر این متوازی الاضلاع چیست

 

 

:17- چنانچه بخواهیم مثلث قایم الزاویه ای رسم کنیم که وتر آن 5 س و یک ضلع زاویه قایمه آن 2.5 سانتیمتر باشد ابتدا زاویه قایمه ای رسم می کنیم روی یک ضلع آن نقطه ای در نظرمی گیریم که فاصله اش تا راس 2.5 س باشد پایه پرگار را در این نقطه قرار می دهیم و به شعاع 5 س کمانی رسم می کنیم تا ضلع دیگر را در نقطه ای قطع کند این دو نقطه را با خط کش به هم وصل می کنیم .

 

18-رسم خطی موازی یک خط از نقطه ای خارج آن خط :

خط( ر-ز) را رسم می کنیم و نقطه ی (ص )خارج آن مفروضند می خواهیم خطی رسم کنیم که از ص بگذرد و با خط رز موازی باشد ابتدا از( ص) عمودی برخط رز رسم می کنیم بر این عمود در نقطه ی( ص )خطی عمود رسم می کنیم این خط با خط رز متوازی است

 

19- ذوزنقه ی متساوی الساقینی رسم کنید اندازه ی دو ساق غیر موازی آن 5/2 سانتیمتر باشد . ؟

 

 

20- یک مثلث قایم الزاویه رسم کرده ایم که ضلهای قایمه آن 6 سانتیمتر و 8 سانتیمتر است طول وتر این مثلث چند سانتیمتر است . ؟

 

 

+ سیدجلال حیدری ; ٥:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٦
comment نظرات ()

تمرین ریاضی بهمن ماه 5/11/88

1- ثلث پول حسین با خمس پول جلال برابر است اگر حسین 762 تومان داشته باشدمجموع

پول انها چند تومان است ؟(2)

 

 

2- اگردو مثلث قایم الزاویه متساوی الساقین به یک اندازه را از وتر بچسبانیم شکل بد ست امده چه نام دارد؟

(5/)

 

 

3-مثلث قایم الزاویه ای رسم کنید که وتر ان 4سانتیمتر ویک ضلع زاوی قایمه ان 2سانتیمتر باشد.(1)

 

 

 

4- یک زاویه بکشیدو نیمساز ان را رسم کنید روی نیمسازسه نقطه به دلخواه اختیار کنید وفاصله ی ان را از دو ضلع زاویه تعیین کنید چه نتیجه ای می گیرید ؟ (2)

 

 

 

5- کلمه های خط تقارن و شکل متقارن و قرینه را توضیح دهید .(75/)

 

 

6- ذوزنقه ای با مشخصات زیر را رسم کنید(1)

الف)فاصله ی دوضلع موازی آن2سانتیمتر باشد.

ب)دوضلع موازی آن به طول 3و4 سانتیمتر باشد.

پ)زاویه ی قایمه داشته باشد.

 

 

 

7- در یک باغ دو نوع انارموجود است      425 کیلوانار درجه یک و 129 کیلوانار درجه دو اگر نوع اول را کیلویی 700تومان ونوع دوم را کیلویی 500 تومان بفروشد درآمد باغ را حساب کنید ؟(5/1)

 

 

 

8-    با توجه به عبارتهای روبرو تقسیم مربوط به ان را نوشته انجام دهید .(5/1)                                                                                  

                                                          45>36         =36+(45×305)     

 

 

 

9- با یک قطعه سیم به طول 71سانتیمتر یک لوزی درست کردیم و 3سانتیمتر از سیم را اضافه آوردیم اندازه هر ضلع لوزی چند سانتیمتر است ؟ (1)

 

 

 

10- برای تقسیم      = 24÷495  یک مساله بنویسید وان را حل کنبد؟  (2)    

 

 

 

11- در هر یک از تساویهای زیر به جای نقطه چین عدد مناسب بنویسید.   (1)

 

( 3×6) + (..........×........) + ( 3 × 500 ) = 3 × ( 6+ 70+ 500 ) = 3 × 576

 

97000= ( 97 × ..............) + ( 97 × 800 )          

 

460 = ( 23 × ............) + ( 23 × 19 )

 

840 = ( .............. × 42 ) + ( 17 × 42 )

 

 

12- حسین 3850 تومان پول دارد علی 945 تومان کم تر ازحسین و 530 تومان بیش تر ازرضا پول دارد . مجموع پول این سه نفر چند تومان است ؟ (1)

 

 

13_ هریک از شکهای زیر چند خط تقارن دارد؟ رسم کنید.(25/1)

 

 

 

 

 


14- با توجه به عدد روبرو به سوالات زیر پاسخ دهید؟ 0  (2)                  120719        

الف – کوچکترین رقم در چه مرتبه و طبقه ای قرار دارد

ب- ارزش مکانی کدام رقم بیشتر است 0چرا

ج- ارزش مکانی کدام رقم کمتر است 0 چرا

د- کدام رقم ارزش کمتری دارد 0 چرا

15- بعضی مایعات را بالیتر اندازه گیری کرده و می فروشند بعضی مایعات را با اندازه گیری جرم ان می فروشند برای هر کدام دو مثال بزنید و بگویید چرا این طوری عمل می کنند ((5/1))؟

 

 

 

 

 

15- شکل متقارن – قرینه – خط تقارن را  توضیح دهید . ؟

 

 

16- در یک اردو گاه 435 چهدر 8 نفره بر پا شده است . ظرفیت این چادرها چند نفر است . ؟ 3500 نفر دانش آموزان به این اردوگاه آمده اند آیا چادرهایی که بر پا شده است برای آنها کافی است ؟ چند چادر دیگر لازم است . ؟

 

 

 

 

 

17- کامل کنید

هر گاه تعداد ارقام مقسوم و مقسوم علیه با هم برابر باشند خارج قسمت ........... است .

 

لوزی – متوازی الاضلاعی است که .................. باشد .

 

 

 

هر چهار ضلعی که اضلاعش متساوی باشد .................است .

 

مستطیل متوازی الاضلاعی است که ..............................باشد

 

 

هر لوزی که زاویه هایش ......... باشد مربع است.

 

هر مستطیل که اضلاع آن با هم برابر باشد ............. است .

 

 

18- یک لوزی رسم کنید که هر ضلع آن 3 سانتیمتر باشد .

 

 

19- یک لوزی رسم کنید که اندازه های قطر ها 6 سانتیمتر و 10 سانتیمتر باشد .

 

 

 

 

20- یک پاره خط رسم کنید با خط کش و پرگار عمود منصف آن را رسم کنید . ؟

 

 

 

 

21- پول دو نفر با هم مساوی بود اولی چقدر به دومی باید پول بدهد تا اختلاف پول آن دو 100 تومان شود . ؟

 

 

22- پدری 42 ساله و پسرش 12 سال دارد پس از چند سال سن پدر سه برابر سن پسر می شود .

 

 

 

 

23- سن نیما 5 ساله دیگر نصف سن پدرش می شود پدر نیما 25 ساله است نیما چند ساله است

 

 

 

 

+ سیدجلال حیدری ; ٦:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٥
comment نظرات ()

ریاضی دی ماه

1- با توجه به این که فاصله های دو خط موازی با هم مساویند در چه مواردی می توان استفاده کرد . ؟ 1- برای رسم دو خط موازی 2- برای تشخیص دو خط موازی

 

2- اگر یک نقطه روی عمد منصف پاره خطی انتخاب کنیم و به دو سر پاره خط وصل نماییم نتیجه چیست . ؟

 

 

نتیجه می گیریم هر نقطه روی عمود منصف تا دو سر پاره خط به یک فاصله است . ؟

 

 

3- ضرب 74×96 را انجام داده ایم و بعد ضرب 96×74 را انجام داده ایم دو حاصل ضرب که به دست آمد مساوی بود پس نتیجه می گیریم که 1- ضرب ما درست است 2- ضرب را درست انجام داده ایم 3- حاصل ضرب را درست به دست آورده ایم 4- موارد 2 و 3

 

4- کدام گزینه صحیح است . ؟

1- فاصله ی نقطه از خط برابر است با طول پاره خطی که از نقطه برخط عمود شود

2- برای تشخیص زاویه ی قایمه از گونیا استفاده می کنیم

3- برای مقایسه دو زاویه ابتدا باید راس دو زاویه را روی هم قرار دهیم .

4-  هر سه مورد

5- دو خطی که بر یک خط عمود می شوند نسبت به هم چه حالتی دارند . ؟

6- فاطمه روزی 6 ساعت مطالعه می کند و در هر ساعت 25 صفحه کتابش را می خواند در 4 روز چند صفحه از کتابش را می خواند

 

7- هر نقطه بر روی .............. یک پاره خط تا دو سر پاره خط به یک اندازه است مثلث ............ به وجود می آید .

8- یک پاره خط یک عمود منصف دارد چون فقط یک .........دارد .

9- فاصله یک نقطه از یک خط برابر است با .........

 

 

10-      محمد 57 کیلو گرم پرتقال و 75 کیلو گرم نارنگی برای یک مهمانی خرید اگر قیمت هر کیلو گرم نارنگی 400 تومان و هر کیلو گرم پرتقال 600 تومان باشد او چند تومان پرداخت کرده است . ؟

 

 

11-      در یک هتل 78 اتاق سه نفره می باشد اگر 219 نفر به این هتل بیایند چند اتاق خالی می ماند .

 

12-      یک پاره خط به طول 5 س بکشید و به سوالات پاسخ دهید

 

1- خطی بر وسط آن عمود کنید .

2- این خط چه نام دارد ؟ چرا

 

13-      اگر نیمساز یک زاویه باز را رسم کنیم ممکن است .... بدست آید 1- دو زاویه باز 2- دو زاویه تند 3- دو زاویه قاِِیمه4- موارد 2و3

14-      حمید 4 دفتر و 8 خودکار خرید و مبلغ 10000 ریال پرداخت کرد اگر دفتر را دانه ای 1500 ریال خریده باشد قیمت یک خودکار را حساب کنید . ؟

 

15-      رسم خطی موازی یک خط از نقطه ای خارج آن خط :

خط ر-ز را رسم می کنیم و نقطه ی ص خارج آن مفروضند می خواهیم خطی رسم کنیم که از ص بگذرد و با خط رز موازی باشد ابتدا از ص عمودی برخط رز رسم می کنیم بر این عمود در نقطه ی ص خطی عمود رسم می کنیم این خط با خط رز متوازی است .-------------------

 

 

16-      رسم مثلث قایم الزاویه : الف می خواهیم یک مثلث قایم الزاویه بطور دلخواه رسم کنیم زاویه ی قایمه م را رسم می کنیم روی دوضلع آن دو نقطه ج و د را به دلخواه اختیار می کنیم و آنها را با خط کش به هم می پیوندیم و قسمت های اضافی را پاک می کنیم .

 

ب: برای رسم مثلث قایم الزاویه که اضلاع زاویه قایمه آن 4 س و 3 س باشد مانند قسمت الف عمل می کنیم با این تفاوت که نقاط ج و د را طوری انتخاب می کنیم که یکی از آنها به فاصله 4 س و دیگری به فاصله 3 س از م باشد .

 

 

 

ج: چنانچه بخواهیم مثلث قایم الزاویه ای رسم کنیم که وتر آن 5 س و یک ضلع زاویه قایمه آن 2.5 سانتیمتر باشد ابتدا زاویه قایمه ای رسم می کنیم روی یک ضلع آن نقطه ای در نظرمی گیریم که فاصله اش تا راس 2.5 س باشد پایه پرگار را در این نقطه قرار می دهیم و به شعاع 5 س کمانی رسم می کنیم تا ضلع دیگر را در نقطه ای قطع کند این دو نقطه را با خط کش به هم وصل می کنیم .

 

 

 

17-      متوازی الاضلاعی رسم کنید که هر ضلع آن 3 س باشد

 

 

 

18-      پاره خطی به طول 3 سانتیمتر رسم کنید آن را قاعده ی مثلث متساود الساقین قرار دهید که طول ساق آن 4 سانتیمتر است . آنگاه مثلث را رسم کنید .

 

19-      با توجه به عبارتهای تقسیم – تقسیم مربوط را نوشته و انجام دهید .       9 >6                 = 6+( 209×9)  

 

 

20-      ذوزنقه ای رسم کنید که اندازه ی دو ضلع موازی آن 5و4 سانتیمتر و فاصله دو خط موازی 2 سانتیمتر باشد .   

 

 

21-                     760=(285-1200)-................

                   315 ............-............=(235+........)-980

         480=(40×24)-.........

 

22-      متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه هر قطر آن 3 و 5 سانتیمتر بوده و قطرهایش بر هم عمود باشد نام دیگر این متوازی الاضلاع چیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ سیدجلال حیدری ; ٥:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱
comment نظرات ()

متوازی الاضلاع(نوری)

مشاهده یادداشت خصوصی

+ سیدجلال حیدری ; ٩:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢۸
comment نظرات ()

تمرین ریاضی

-عددهای زیر را با رقم بنویسید.

(چهار صدو هفت هزارو دویست و پنج) (.....................)

(نودو هشت هزارو سیصدو پنجاه و یک)  (....................)

(دویست هزارو پانزده)   (.................)

شصت هزارو هفت صدو سی و دو   (.................)

۲-اعداد زیر را با حروف بنویسید.

         (۲۳۴۵۶۷)............................................................

        (۴۰۵۲۰۸).............................................................

        (۹۰۰۰۱۲)..............................................................

        (۸۰۳۰۲)............................................................

۳-در عدد ۵۲۸۴۰۹  که یک عدد شش رقمی است. رقم صدگان و صدگان هزار آن را مشخص کنید.

رقم صدگان  (........)        رقم صدگان هزار (..........)

۵-بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی را  با رقم های ۵ و ۰ و ۳ و ۶  بنویسید.

بزرگترین (.................)                 کوچکترین (.................)

 ۶-علامت >=< بگذارید.

      ۲۰۳۵۱۲     ۲۰۳۵۱۳                        ۹۲۸۵۱     ۱۲۳۰۵۱

       ۵۴۸۱۲     ۴۹۸۵۵                          ۲۰۰۰۰      ۲۰۰۰

۷-اعداد ۲۵۳۴۶۸   و ۲۴۸۷۵۳  و  ۳۵۸۲۰۰   و ۴۰۰۱۰۰  را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

۸-به چه خط هایی نیم خط  و خط راست و پاره خط می گویند و نمونه ای از هر خط را بکشید.

۹-نقطه ای در ورقه خود گذاشته و آن را (م) بنامید و از نقطه (م) شش نیم خط کشیده و آنها را نامگذاری نمایید.

۱۰- خطی را بکشید و آن را (س  م ) بنامید و روی آن نقطه ای را در نظر گرفته و آن را نیز ( ص ) بنامید و از نقطه (ص) ۴ نیم خط که خط (س   م) را قطع کند بکشید و آنها را نامکذاری نمایید.

۱۱--در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.

                          = 310+(296-945)                              =(۸۵۲-۱۰۵۴)-۳۵۲۱    

۱۲-مجموع دانش آموزان کلاسهای اول و سوم و چهارم دبستان سعدی سلماس ۹۸ نفر می باشد . که از این تعداد ۳۱ نفر کلاس چهارم و ۳۸ نفر کلاس اول می باشد .حساب کنید دانش آموزان کلاس سوم چند نفر می باشد.

۱۳-مجموع پول سه نفر ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر پول اولی ۲۴۰۰۰ ریال و  دومی ۱۸۰۰۰ریال باشد پول نفر سوم چند ریال می باشد؟

۱۴-اختلاف بزرگترین عدد چهار رقمی و کوچکترین عدد پنج رقمی را بدست آورید.

۱۵-فاصله بین دوشهر سلماس تا ارومیه ۸۵ کیلو متر است . دوچرخه سواری در ساعت اول ۲۲ کیلومتر و در ساعت دوم ۱۹ کیلو متر و در ساعت سوم ۱۵ کیلو متر از این راه را از سلماس به طرف ارومیه طی می کند . چند کیلومتر دیگر مانده تا به شهر ارومیه برسد؟

۱۶-تعداد دانش آموزان دبستان سعدی سلماس ۱۸۶ نفر می باشد. دبستان باقرالعلوم ۲۵ نفر دانش آموز بیشتر  دبستان سعدی دارد.حساب کنید دبستان باقرالعلوم چند نفر دانش آموز دارد؟ و این دودبستان  چند  دانش آموز دارند؟

۱۷- به نقطه برخورد دو نیم خط و نقطه مشترک آن ها ...............می گویند؟

۱۸-زاویه بزرگتر از زاویه راست را زاویه ................و زاویه کوچکتر از زاویه راست را زاویه.............می گویند؟

۱۹-برای تشخیص درست زاویه از وسیله ای به نام ..............استفاده می کنیم.

۲۰-  با استفاده از خط کش و پرگار زاویه ای تند کشیده و نیمساز آن را رسم کنید.

۲۱-پاسخ ضرب های زیر را به کمک جمع مانند مثال بدست آورید.

                                                       ۲۴=۶+۶+۶+۶             ۲۴=۴X۶

                          =۴X۳=                                      ۴X۸ =                                        ۷X۳

۲۲=در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

          ۵×(......×۳)=(۵×۴)×۳            ......×.......=۸×۵            ......×.......=۱×۹

         ......×(۳۲×.....)= (۳×۳۲)×۲              (۱۲×۲)×۸=۱۲×(.......×........)

۲۳-مانند نمونه تساوی را کامل کنید.                                  ۶×۷+۶×۲=۶×(۷+۲)         

                                                                                         =۵×(۴+۶)

                                                                                        =(۸+۹)×۳

۲۴-برای ضرب ۶×۴  شکل بکشید.

۲۵-هریک از ضرب های زیر را انجام داده و تقسیم نظیر آن را بنویسید.

       (                    ) ......=۹×۸                 (                  )    ۴۲= ۶×......         

      (                    )   ۶۳=......×۷              (                  )    ۶۴=.......×۸

۲۶-حاصل هر یک از تقسیم های زیر را بدست آورید.

           .........=۸ : ۴۸           .........=۶: ۵۴            ........=۴ : ۲۴         ..........= ۷ :۴۹

           ........=۵ : ۴۵          .........=۳  : ۱۸          ..........=۹  : ۳۶        .........= ۶ : ۳۶

۲۷-حاصل ضرب های زیر را بدست آورید.

          =۴۲ × ۶            = ۷ × ۶۲            = ۳  × ۱۴          = ۹ × ۶۸           = ۷ × ۳۴

          = ۴ × ۱۲۳۴             = ۲ ×۲۲۳۳۴            = ۸× ۳۷۴۵         = ۵ × ۱۳۸۷  

۲۸-اتوبوسی در راه تهران هرساعت ۶۵کیلو متر راه طی می کند این اتوبوس در پس از ۵ ساعت چند کیلو متر را طی کرده است؟

۲۹-علی از کتابفروشی ۸ جلد دفتر خرید وقیمت هر یک از دفتر ها ۶۵۰۰ ریال بود .علی بابت خرید دفترها چند ریال پول باید بپردازد؟

۳۰-مدرسه راهنمایی  شهید سولدوزی  سلماس ۳ طبقه دارد که در هر طبقه ۸ کلاس ساخته شده است . اگر در هر کلاس ۳۰ دانش آموز مشغول به تحصیل باشد در این مدرسه چند نفر دانش آموز درس می خوانند؟

۳۱-وانت باری ۸ کیسه گندم ۸۰ کیلویی   و ۴ کیسه گندم ۵۰ کیلویی بار حمل می کند . این وانت چند کیلو گرم بار حمل می کند؟

  ۳۲-ماشینی در هر ساعت ۹۵ کیلو متر راه طی می کند .این ماشین در ۶ ساعت چند کیلو متر راه طی خواهد کرد؟

۳۳- - حاصل هر یک از ضرب های زیر را بدست آورید.

               = ۱۰۰×۵۶۸           =۱۰۰۰ × ۲۸۷۴            = ۱۰ × ۱۰۰             = ۱۰۰ × ۳۲۰

              = ۳۰۰ × ۲۴۵۱          = ۸۰ × ۶۵۲             = ۲۰۰۰×۲۳۴۵           =۵× ۲۸۱

۳۴-محصول سیب یک باغدار در سلماس ۵۰۰۰ کیلو گرم می باشد . اگر این باغدار سیب ها را کیلویی ۴۵۰۰ریال بفروشد چند ریال پول باید بگیرد؟

۳۵-وزن علی ۲۲ کیلو گرم می باشد.اگر وزن پدر علی از ۳ برابر وزن علی ۶ کیلو گرم بیشتر باشد .پدر علی چند کیلو گرم وزن دارد؟

۳۶-کلاس پنجم دبستان سعدی ۲۸ نفر دانش آموز دارد .اگر کل دانش آموزان دبستان از ۶ برابر این کلاس ۲۰ نفر کمتر باشد .این مدرسه چند نفر دانش آموز دارد؟

۳۷-برای ضرب  ۲×(۳×۵) یک مسئله بنویسید.

۳۸-کتابفروشی برای مغازه خود ۲۸۰ جلد دفتر فنری به قیمت هر دفتر ۴۵۰۰ ریال می خرد این کتابفروش از بابت دفتر ها چند ریال باید بپردازد؟

 

 ۳۹-باغداری در شهر سلماس ۵۰۰۰کیلو گرم سیب قرمز به قیمت ۴۵۰۰ ریال و ۴۰۰۰کیلو گرم سیب زرد به قیمت ۲۰۰۰ریال فروخت .این باغدار از بابت فروش سیب های خود چند ریال دریافت کرده است؟

۴۰-قیمت یک مداد در یک کتابفروشی ۱۲۰۰ریال می باشد و قیمت یک کتاب کمک درسی در این کتابفروشی از ۱۰ برابر قیمت یک مداد ۱۱۰۰ ریال بیشتر است .قیمت کتاب کمک آموزشی چند ریال می باشد؟

۴۱-در یک اردوگاه ۴۳۵ چادر ۸ نفره بر پاشده است.ظرفیت این چادر ها چند نفر است؟۳۵۰۰نفر دانش آموز به این اردوگاه آمده اند .آیا چادر هایی که برپا شده است برای آن ها کافی است؟ چند چادر دیگر لازم است؟

۴۲-درخت هلویی در باغ پدر مهدی ۲۰۰ کیلو گرم هلو است .اگر بخواهد همه هلو ها را به قیمت کیلویی ۵۲۰۰ ریال بفروشد .چند ریال باید به او بپردازند؟

۴۳-در یک کار گروهی در کلاس چهارم دبستان سعدی علی مسئول خرید وسایل گروه خودشان شد و از نوشت افزار فروشی ۳۰برگ کاغذ به قیمت هر برگ ۱۰۰ریال و مقوا ۲برگ به قیمت ۳۰۰ ریال و چسب رازی ۴ عدد به قیمت ۱۵۰۰ ریال و کاغذ رنگی ۱۲عدد به قیمت ۵۰۰ ریال خرید. علی برای خرید این وسایل چند ریال باید بپردازد؟

۴۴-مجموع پول های حسن و حسین و محسن ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر حسن ۲۲۰۰۰ ریال داشته باشد و حسین ۲برابر حسن پول داشته باشد . محسن  چند ریال پول دارد؟

 ۴۵-محصول خرمای یک نخل در جهرم ۳۰۰ کیلو گرم می باشد .قیمت محصول این درخت  از قرار کیلویی ۴۲۰ تومان چقدر می شود؟

۴۶-دو خط که زاویه بین آنها راست باشد دو خط .................می نامند؟

۴۷-دوخط متقاطع چگونه بر هم عمود می شوند؟

۴۸- خطی به اندازه ۴ سانتی متر بصورت افقی کشیده وآن را (د-م) بنامید.در فاصله دو سانتی متر در بالای آن نقطه ای گذاشته و آن را (ز) بنامیدو از آن نقطه خطی عمود بر خط (د-م) بکشید.

۴۹-خط عمود مصف چه نوع خطی است؟

۵۰-خطی به اندازه ۳ سانتی متر کشیده و عمود منصف آن را رسم کنید؟

۵۱-یک پاره خط چند تا عمود منصف می تواند داشته باشد؟

۵۲-ضرب های زیر را انجام دهید.         =۲۳×۸۴                    =۵۲×۱۲۳                 =۲۸×۶۳

              =۴۳×۷۸۵                     =۳۴×۲۵۸                    =۳۴×۷۵۳                 =۶۹×۱۲۸

              =۱۲۵×۳۲۶                  =۱۵۰×۴۲۶                 =۲۳۰×۱۵۹               =۴۵۸×۲۴۳۵

۵۳-صدا در هر ثانیه مسافتی در حدود ۳۴۰ متر طی می کند. در ۱۵ ثانیه چه مسافتی را طی می کند؟

۵۴-قلب یک کودک در هر دقیقه ۱۱۵ بار می زند. قلب او در هر ساعت چند بار می زند؟

۵۵-محصول گندم یک کشاورز سلماسی ۶۸ کیسه ۲۷ کیلو گرمی است. او چند کیلو گرم برداشت کرده است؟

۵۶-زمین در مسیر خود به دور خورشید، در هر ثانیه ۳۰ کیلو متر طی می کند. در ۲۵ ثانیه زمین چند کیلو متر طی می کند؟

۵۷-خطی که بر پاره خطی عمود باشد و آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کند ...............نامیده می شود.

۵۸-از یک نقطه روی یک خط چند خط عمود بر هم می توان رسم کرد؟

-یک خط                    -دوخط                -سه خط              -نمی توان خط عمود رسم کرد

۵۹-محمد ۲۸ کیلو گرم وزن دارد .اگر پدرش از ۳ برابر وزن او ۵ کیلو گرم کمتر باشد . پدر محمد چند کیلو وزن دارد؟

۶۰-ماشینی ۵۰ گونی برنج ۱۰ کیلو گرمی و همچنین ۴۰کیسه ماکارونی ۱۲ کیلو گرمی را حمل می کند .بار این ماشین چند کیلو گرم است.

۶۱-در باغی ۴۵۰کیلو هلو به قیمت کیلویی ۱۲۰ تومان و همچنین ۷۴۰ کیلو گلابی به قیمت کیلویی ۱۵۰تومان فروخته شد .صاحب باغ چند تومان پول دریافت کرده است.

۶۲-قیمت یک دفتری فانتزی معمولی ۶۰۰تومان است و قیمت یک دفتر فنر دار ۲۰۰برگ فانتزی از ۶ برابر قیمت دفتر اولی ۲۰۰ تومان کمتر می باشد. قیمت دفتر فنردار فانتزی چند تومان است؟

۶۳-محصول زرد آلوی یک کشاورز در آذربایجان غربی ۵۸۴ کیلو می باشد. قیمت محصول زرد آلو از قرار کیلویی ۴۰۶ تومان چقدر می شود؟

۶۴-هر مثلثی که یک زاویه قائمه داشته باشد چه نامیده می شود؟

-متساوی الاضلاع                -قائم الزاویه             -متساوی الساقین           

۶۵-دو خطی را که فاصله آنها در تمام نقاط یکسان باشد چه نامیده می شود؟

-دو خط متقاطع                  -دو خط موازی                    -دو خط عمود بر هم

۶۶-به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه می گویند؟

-مربع                   متوازی الاضلاع              ذوزنقه     

۶۷-در مثلث قائم الزاویه به ضلع رو به روی زاویه قائمه ................. می گویند.

۶۸-هر مثلثی که یک زاویه آن راست (قائمه ) باشد مثلث................... نامیده می شود.

۶۹-به هر چهر ضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی باشند ......................می نامند.

۷۰-وتر ضلع روبه روی زاویه قائمه در مثلث .......................می باشد.

۷۱-یک خط بکشید و در بالای آن در فاصله ۳ سانتی متری نقطه ای گذاشته و از این نقطه خطی به موازی خط کشیده شده بکشید.

 ۷۲-یک مثلث قائمه بکشید که اندازه ضلعهای زاویه قائمه آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد .وتر آن را رسم کرده و بنویسید وتر آن چند سانتی متر است؟

۷۳-ذوزنقه ای رسم کنید که طول دو ضلع موازی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۷۴-ذوزنقه ای رسم کنید که یکی از زاویه های آن قائمه باشد.

۷۵-برای عبارت زیر یک مسئله بنویسید.          =۶×(۴×۳)

 ۷۶-ضرب و تقسیمهای زیر را انجام دهید.

               ۶۳=۷×.....                   ۵۶= ۸ × .....                ۷۲ = ۹×.....        ۴۸= ......×۶

              .....=۷ : ۶۳                    ......=۸:۵۶                  .....=۹ : ۷۲       ......=۶ : ۴۸

۷۷- با توجه به درستی تقسیم در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

                       ۱۲۳=۳+(۱۲×۱۰)

-خارج قسمت:............

-مقسوم:................

-باقی مانده:...............

-مقسوم علیه:...............

۷۸-اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را ۴ برابر کنیم مقدار خارج قسمت آن چه تغییری می کند؟

-تغییر نمی کند                -۲ برابر می شود                      -نصف می شود

۷۹-اگر بخواهیم ۶ بسته ۱۲ تایی مداد را بین ۸ نفر بطور مساوی تقسیم کنیم به هر نفر چند مداد می رسد؟

۸۰-اگر مقسوم علیه تقسیمی ۵ باشد کدام یک از اعداد زیر نمی تواند باقی مانده آن تقسیم باشد؟

الف: ۳             ب:  ۲              ج: ۱               د: ۶

۸۱-اگر ۷۵ دفتر را بخواهیم به دسته های ۵ تایی تقسیم کنیم چند دسته می شود؟

۸۲-اگر ۹۸ شاخه گل را به ۲ دسته مساوی تقسیم کنیم هر دسته .............ده تایی و .........یکی می شود.

۸۳-در تقسیم همیشه باقی مانده ................مقسوم علیه می باشد.

۸۴-قیمت ۸ کیلو گرم پرتقال ۵۶۰۰۰ ریال می باشد قیمت هر کیلو پرتقال چند ریال است؟

۸۵-   ۵۷ نفر از دانش آموزان دبستان سعدی به اردو رفتند اگر بخواهند برای هر ۸ نفر یک چادر تهیه کنند حداقل چند چادر برای آنها لازم می باشد؟

۸۶-محمد مطالعه کتاب داستانی را که ۵۶ صفحه داشت در یک هفته تمام کرد او در هر روز چند صفحه از کتاب را خوانده است؟

 ۸۷-یک اتومبیل در مدت ۶ ساعت ۵۱۰ کیلو متر راه طی می کند . این ماشین در هر ساعت چند کیلومتر راه طی می کند؟

۸۸-باغداری در سلماس ۱۲۶۵ کیلو گرم سیب را در جعبه های ۲۳ کیلو گرمی بسته بندی کرد .او چند جعبه سیب خریده است؟

۸۹-مسافت سلماس تهران ۸۲۵ کیلو متر است اتوبوسی این مسافت را در ۱۱ ساعت طی می کند این اتوبوس در هر ساعت چند کیلو متر راه طی کرده است؟

۹۰-یک خراط گیلانی روزی ۷ گلدان چوبی می تراشد. برای تراشیدن ۵۶ گلدان چند روز باید کار کرد؟

+ سیدجلال حیدری ; ٩:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢۸
comment نظرات ()

خواص چهارضلعی ها(شکوفه)

مشاهده یادداشت خصوصی

+ سیدجلال حیدری ; ۸:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢۸
comment نظرات ()

← صفحه بعد